The จำนวนผลงานรวมจำแนกตามประเภท chart showing Series 1 series.
The จำนวนผลงานรวมจำแนกตามหน่วยงาน chart showing Series 1 series.
คําชี้แจงรอบระยะเวลาการกรอกข้อมูล

รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. (ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยนําข้อมูลไปใช้คือ สิ้นเดือน ธ.ค.)
รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. (ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยนําข้อมูลไปใช้คือ สิ้นเดือน มี.ค.)
รอบที่ 3 ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. (ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยนําข้อมูลไปใช้คือ สิ้นเดือน มิ.ย.)
รอบที่ 4 ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. (ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยนําข้อมูลไปใช้คือ สิ้นเดือน ก.ย.)
ระบบ RIS ปิดระบบไม่ให้กรอกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. ของทุกปี เพื่อตรวจสอบและสรุปข้อมูล
     NO RECORD!
      NO RECORD!
       loading